فرآیندهای ذهنی ناهشیار و روانکاوری

به طور خلاصه بر اساس نظریه روانکاوی ، مفاهیم اصلی سرشت انسان حول اندیشه هایی همچون علت گرایی روانی و فرایندهای ذهنی ناهشیار دور می زند.

علیت گرایی ناهشیار  در تعریفی ساده عبارت است از آنکه: کنش ذهنی یا حیات روانی با تجلی منطقی و لاینقطع روابیط علی است هیچ رویدادی تصادفی یا اتفاق نیست. با آنکه رویدادهای ذهنی ممکن است غیر مرتبط به هم به نظر آیند، عملا پیوند نزدیکی با هم دارند. و به پیام های ذهنی پیش از خود متکی هستند . فرآیندهای ذهنی ناهشیار نیز در ارتباط تنگاتنگی با علیت گرایی روانی دارند. این فرآیندهای ذهنی ناهشیار عوامل علی بنیادین در سرشت رفتار انسانی محسوب می شوند .

در واقع بیشتر آنچه دذر ذهن ما در نتیجه در بدن ما می گذارد، ناشناخته یا در زیر سطح هشیار قرار دارد و به همین سبب اغلب احساسات و اعمالمان را درک نمی کنیم. فرآیندهای ذهنی ناهشیار اساس بیشتر آن چیزی را تشکیل می دهند که در مشاوره به شیوه روانکاوی انجام می شود.

فروید معتقد بود تعارض حل نشده واپس رانی و اضطراب فراگیر اغلب لازم و ملزوم یکدیگرند .

تعارض های آزار دهنده و استرس زا که در ضمیر هشیار حل نمی شوند ممکن است در ضمیر ناهشیار مدفون و به فراموشی سپرده شوند . بعدها شخص ممکن است دچار اضطرابی شود که هر چه فکر می کند نمی تواند در آن لحظه از زندگی خود برای ان دلیلی بیاورد . برطرف کردن چنین اضطرابی تنها در صورتی میسر است.

که او به ضمیر ناهشیار خویش راه یابد و بتواند پرده از آن تعارض نهفته بردارد و آن را حل کند.

یاد آوری خاطره های واپس رانده شده و اوردن آنها به سطح هشیار ذهن فرد اغلب یه رهایی او از اضطراب فراگیر کمک می کند.

شالوده روانکاوی و نظریه مشاوره بر اساس روانکاوی سطح ناهشیار ذهن آدمی است که حدود 85% از محتویات ذهن را تشکیل می دهد . منظور از نا هشیار آن است که در بخشی از ذهن ما که از آن آگاه نیستیم سابق ها، خواسته ها، نگرش ها، انگیزش ها و پندارهایی وجود دارند  که بر نحو تفکر احساس و رفتارهایی که از بخش هشیار نشات می گیرد تاثیر می گذارد هشیار به آن بخشی از فعالیت ذهنی اطلاق می شود که ما در هر لحظه از آن آگاهیم . بخش پیش هشیار ذهن شامل آن دسته از افکار و سایق هاست که براحتی به بخش هشیار قابل انتقال نیست اما با اندکی تلاش می توان آنها را باز خواند .

بخش نیمه هشیار به آن فرآیندهای بدنی غیرارادی ، همچون هضم غذا و تنفس اطلاق می شود. که پس از تولد همواره شخص وجود داشته است. منظور از ناهشیار جمعی که کارل یونگ آن را مطرح کرد، شعور، خاطرات و بینش های به ارث برده شده ای است که به طور مشترک بین ما و همه افراد بشر وجود دارد.

نظریه مشاوره بر پایه روانکاوی: مفاهیمی که فروید دربازه شخصیت ارائه می دهد ، اساس نظریه مشاوره بر پایه روانکاوی راتشکیل می دهد مفاهیم اصلی در نظریه فرویدی را می توان در سه طبقه موضوعی قرار داد: ادامه مطلب …

مشاوره بر پایه روانکاوی :

اگرچه حرفه مشاوره زمینه نسبتا جدیدی است که هنوز در مراحل رشد  خود قرار دارد تاثیر کلی آن بر جامعه با سرعتی شگرف در حال افزایش است. تعداد روزافزونی از افراد جهت یاری جستن از مشاوران در مورد برطرف کردن مشکلات غیر قابل تحمل زندگی روزمره شامل: بیکاری ، مشکلات خانوادگی و زناشویی ، عدم اعتماد به نفس، ناتوانی در تصمیم گیریها، مشکلات آموزشی ، مشکلات مربوط به برقراری و تداوم نیروی انسانی و مشکلات متعدد دیگر به مشاوران مراجعه می کنند. بنابراین هیچگاه حرفه مشاوره در چنین سرزندگی و توسعه ای قرار نداشته است. ادامه مطلب …

ویژگیهای تشخیصی-اختلال اضطراب جدایی

اختلال اضطراب اجتماعی (کمرویی):

در گذشته نه چندان دور، والدین و معلمان، کمرویی و گوشه گیری را به عنوان رفتارهای کاملاً هنجار و گاه قابل ستایش برمی شمردند. اما امروزه نشانه ای جدی از ناسازگاری فرد و مساعدترین وضعیت برای ابتلا به بیماری روانی می تواند باشد.

فرد کمرو و گوشه گیر از موقعیتهای اجتماعی به دلیل ترس از هرگونه شکست و نومیدی می گریزد. کودکان منزوی در حد امکان از هرگونه تماس با دیگران و شرکت در فعالیتهای جمعی احتراز می ورزند و به سبب رنج ناشی از احساس ناامنی و بی کفایتی در خرد، افرادی ناشاد بوده پیوسته به دنیای درون خویش پناه می برند.

دانش آموزان خجالتی معمولاً ترسو، گوشه گیر حساس و مطیع هستند. آنها بیش از حد وابسته می باشند و به سادگی افسرده می شوند. بر اساس پژوهشهای کوای (Quay 1979) این چنین کودکانی اکثراً به خانواده های بیش از حد حمایت کننده، تعلق دارند.

21/309 اختلال اضطراب جدایی ادامه مطلب …

مشکلات رفتاری دانش آموزان

ویژگیها و اختلالهای توام

به قسمت ویژگیها و اختلالهای توام د ر اختلالهای یادگیری (صفحه 119) مراجعه کنید اختلال در بیان نوشتاری معمولا همراه با اختلال در خواندن یا اختلال در ریاضیات دیده می شود شواهدی وجود دارند که نشان می دهند نقیصه های زبانی و ادراکی – حرکتی ممکن است با این اختلال رابطه داشته باشند.

شیوع

تعیین میزان شیوع اختلال در بیان نوشتاری دشوار است زیرا در بسیاری از برسیها به شیوع اختلالهای یادگیری به طور کلی و بدون تفکیک دقیق آنها به اختلالهای خواندن ریاضیات یا بیان نوشتاری توجه می شود اختلال در بیان نوشتاری بدون همراهی با سایر انواع اختلالهای یادگیری به ندرت یافت می شود.

 

دوره یا سیر

هر چند اشکال در نوشتن (مانند دستخط یا رونویسی ضعیف یا ناتوانی در یادآوری توالی حروف در کلمات معمولی) ممکن است در کلاس اول دبستان ظاهر شود ولی معمولا تا پیش از پایان کلاس اول چنین تشخیصی به ندرت مطرح می شود زیرا در بسیاری از مدارس تا این سطح به آموزش رسمی نوشتن به اندازه کافی توجه نمی شود این اختلال معمولا در کلاس دوم دبستان ظاهر می شود اختلال در بیان نوشتاری به ندرت امکان دارد در کودکان بزرگتر یا بزرگسالان دیده می شود و اطلاع زیادی در مورد پیش آگهی دراز مدت آن در دست نیست.

 

 

تشخیص افتراقی

وجود اختلال تنها در املا یا دستخط در صورتی که سایر اشکالات مربوط به بیان نوشتاری وجود نداشته باشند معمولا برای تشخیص اختلال در بیان نوشتاری کافی نیست اگر دستخط ضعیف به اختلال در هماهنگی حرکتی مربوط باشد باید تشخیص اختلال در هماهنگی حرکتی مربوط به رشد را مد نظر قرار داد.

ملاکهای تشخیصی 2/315 اختلال در بیان نوشتاری

الف: مهارتهای نوشتاری که به کمک آزمونهای استاندارد شده فردی (ویا سنجش کارکردی مهارتهای نوشتاری) تعیین شده است با در نظر گرفتن سن تقویمی هوش اندازه گیری شده و تحصیلات متناسب با سن فرد به میزان قابل ملاحظه ای پایین تر از حد انتظار است.

ب: اختلال در ملاک الف بر پیشرفت تحصیلی یا فعالیتهای زندگی روزمره که نیاز به انشای متن های نوشتاری دارد (مانند نوشتن جمله های درست دستوری و پاراگراف های منظم ) به طور چشمگیری تأثیر می گذارد.

ج: اگر یک نقیصه حسی وجود داشته باشد مشکلات مهارتهای نوشتاری معمولا بر مشکلات همراه با آن نقیصه افزوده می شوند.

  ادامه مطلب …