ثبت نام انتخاب رشته کنکور 95

نام و نام خانوادگی (الزامی)

جنسیت

رشته

شهر (الزامی)

تلفن منزل (الزامی)

موبایل (الزامی)

لطفا بسته پیشنهادی مورد نظرتان را انتخاب کنید

 بسته 1 : آموزش انتخاب رشته به روش دکتر نبئی + ارایه رشته ها بر اساس شانس قبولی طبق آخرین تغییرات سهمیه ها و تاثیر معدل + چینش رشته ها بر اساس الویت ها داوطلب + پشتیبانی و نظارت : 95 هزار تومان

 بسته 2 : آموزش انتخاب رشته به روش دکتر نبئی + ارایه رشته ها بر اساس شانس قبولی طبق آخرین تغییرات سهمیه ها و تاثیر معدل + چینش رشته ها بر اساس الویت های داوطلب + یک جلسه مشاوره با شخص دکتر نبئی ( تهرانی ها حضوری، شهرستانی ها تلفنی) : 150 هزار تومان

 بسته 3 : آموزش انتخاب رشته به روش دکتر نبئی + ارایه رشته ها بر اساس شانس قبولی طبق آخرین تغییرات سهمیه ها و تاثیر معدل + چینش رشته ها بر اساس الویت های داوطلب + سه جلسه مشاوره با شخص دکتر نبئی ( تهرانی ها حضوری، شهرستانی ها تلفنی) : 250 هزار تومان

واریز وجه ثبت نام به شماره کارت :8792 4600 3379 6104 بانک ملت به نام علی نبیی

اطلاعات پرداخت

مبلغ

شماره پیگیری

شماره ارجاع

تاریخ پرداخت

ساعت پرداخت