مشاور متمرکز براه حل

3- مشاور متمرکز براه حل

مشاور کوتاه مدت: مشاور متمرکز بر راه حل و مشاوره تناقضی:

مشاوره  کوتا ه مدت را میتوان« شیوه مشاوره بر ای این قرن نامید. اگر تا چند دهه  قبل سرعت و شتاب در پدیده هایی همچون غذا، سریع، فاکس، و رایانه جستجو می کردیم و امروزه می بینیم که د رعرصه های مثل مراقبت بهداشتی نیز به سرعت از اهمیت نخست برخوردار است. مشاوره یکی از خدماتی است که در عرصه مراقبت بهداشتی ارائه می شود. با این حال رواج مشاوره کوتاه خمدت را در سالهای اخیر تنها نمی توان معلول توجه بیمه گران شرکت های بیمه دانست که ظاهراً نظامهای مراقبتهای بهداشتی نمی توان معلولل توجه بیمه گران شرکت های بیمه دانست که ظاهراً نظام های مراقبتهای بهداشتی کشور را هدایت می کند. دور شدن از درمانهای در از مدت و روانکاوی در طول 50 سال گذشته بتدریج اتفاق افتاد ه است. و سرآغاز آن کارهای راجرز و مشاوره شخص مدار بود. پس از راجرز عده زیادی از درمانگران جدید کوشیدند درمان جویان آنها در مدتی کوتاهتر و با موفقیتی بیشتر به هدف های مشاوره دست یابند. حتی خود فروید که معمار روانکاوی درازمدت بود چندین مورد درمان تک جلسه ای را توصیف می کند که نتایج موفتی رسیده است.

می توان گفت مشاوره کوتاه مدت از آغاز قرن بیستم شکل گرفت و در قرن 21 جایگاه واقعی خود را بدست آورد. در حال حاضر دو شیوه مشاوره کوتاه مدت وجود دارد. نخست شیوه مشاوره تناقضی را باید ذکر کرد که توجه اصلی در آن بر کاهش نشانه است.

دوم شیوه مشاوره متمرکز بر راه حل به جای مشکل درمان جوست. این شیوه متأخرتر و حاصل کارهای دشازر(deshazer )است.

شیوه دشازر کوتاه مدت متمرکز به راه حل را به اختصار SFBC می نامند.

( Solution – focused Berrif counseling)

مشاور کوتاه مدت متمرکز بر ر اه حل

سرشت انسان

مشاورانی که از روش SFBC استفاده می کنند در بخش فوقانی نموداری قرار می گیرند که در فصل 2 شکل 2-2 ارائه شد. به اعتقاداینان افرادی که در نقطه الف در نمودار احساس بدی دارند در صورتی که تغییرارت رفتاری مثبتی در زندگی آنها بوجود نیاید ناراحتی شان همچنان ادامه خواهد یافت. صرف بررسی اینمکه« چرا یک فرد احساس خوبی ندارد کمکی نخواهد کرد همچنانکه توجه صرف به پدیده های مشاهده نشدنی همچون احساسات، افکار و انگیزه ها را به جایی رهنمون نخواهد ساخت. رمز ایجاد بهبود در وضعیت فرد توجه به آنچه او انجام می دهد است که ظاهراً می تواند به ما کمک کنند و هدفها و نحوه دستیابی به آن هدفها را برایمان مشخص سازد. مشاوران طرفدار SFBC معتقدند که درمان جویان آنها با توجه نشان دادن به وضعیت حال و آینده شان بهتر نتیجه می گیرند. درواقع SFBC را می توان تنها نظریه مشاوره تلقی  کرد که در آن جهت گیری آینده بر جهت گیری حال مقدم شمرده می شود. به نظر می رسد فلسفه SFBC آن باشد که درمان جویان با تمرکز بر مشکلات فعلی بجای راه حلهای آتی ممکن است در گرداب ناکامی ها و تعارضات حل نشده و گذشته شان فرو روند.

مشاوران طرفدار SFBC درمان جویان خود را در انتخاب کردن آزاد می دانند و آنان را قر بانی عامل وراثت تلقی نمی کنند. این عده درباره افراد دیدگاهی مثبت دارند که این با دیدگاه مشاوران طرفدار راجرز برابری می کند. افراد اساساً عناصری خوب هستند و می توانند بر شر غلبه کنند و رفتارهای خوب را برگزینند. در نظر مشاوران طرفدار SFBC هر انسان اساساً فردی منطقی نیز محسوب می شود که قادر است مشکلات خود را حل کند و بر تأثیرات غیرمنطقی در فرهنگ حاکم فایق آید شاید نتوان رویکردی به مشاوره نظیر SFBC یافت که در آن تا این حد بر دیدگاهی انسانگرایانه نسبت به سرشت انسان تأکید می شود. تنها استثناء در فلسفه انسانگرایانه SFBC تأکید بر نقش برجسته و فعالیتی است که از مشاور انتظار می رود او باید افکار درمانجو را به گونه ای جهت ببخشد که توجه او به نکات مثبت موجود در هدفها و برنامه هی مشاور که برای دستیافتن به آن می کوشد معطوف باشد. حتی در این زمان همواره باید همکاری درمان جو را جلب کرد و مشاور همه تلاش خود را بکار  می بندد تا جنبه مثبت و نه نفی وضعیت درمان جو محور و مرکز ثقل مشاوره باشد.

ایمان راسخ مشاور ان طرفدار SFBC را به توانایی درمان جو در حل مشکلاتش می توان در این شعار آنها بازیافت.« پیوسته به نیمه پر لیوان نظر داشته باش و از نیمه خالی آن چشم فرو بند حالت وسط نیز وجود ندارد.» به عبارت دیگر وقتی فرد بر موقعیت های خود تکیه می کند تا بر شکستهایش به موفقیت بیشتری نایل می شود. تغییرات مثبت و مفید احتمالاً وقتی بیشتر حادث می شود که فرد قوتها و توانایی های خود را مدنظر قرار داهد تا ضعفها یا کاستی ها. در مان جو باید به خاطر داشته باشد که سرشت آدمی طوری است که میل به صحبت درباره موفقیتهایش در زندگی بیشتر از میل به صحبت درباره ناکامی ها و شکستهایش است.

مشاوران طرفدار SFBC می کوشند هر آنچه را که در تفکر در مان جو با عقل سلیم جور در می آید تقویت و تشویق کنند. برای مثال هر ایده خود را میتوان اینگونه وارسی کرد و آزمود که آیا در وضعیت درمان جو بهبود بوجود می آورد یا نه. اسکلر( 1997) و دیگران بر محک زدن دانش عمومی درمان جو خود با نکات عمل گرایانه زیر که به زبانی خودمانی وروزمره بیان شده اند  تأکید می کردند.

  • اگر کاری که میخواهی بکنی به دردسرش نمی ارزد به انجام کار رغبت نشان نده.
  • اگر می دانی کاری که می خواهی بکنی تا حدی موفقیت آمیز خواهد بود، با اعتماد پیش برو و سعی خود را بر آن بخش از کار متمرکز کن که موفقیت آمیز است
  • اگر کاری که می خواهی بکنی ارزش آن را دارد که انجامش بدهی، از هر راه ممکن آن را انجام بده.

به عبارت دیگر زمانی که می دانی چه چیزی موفقیت آمز است و چه چیزی نه کاری که میدانی موفقیت آمیز است انجام بده و کاری را که ناکامی در پی دارد متوقف کن.

بطور خلاصه مشاوران طرفدار SFCB اساس کار خود را بر مفاهیم زیر درباره سرشت انسان قرار می دهند:

  1. هر فرد اساساً انسانی خوب در نظر گرفته می شود که قاد راست بطور منطقی فکر کند و آزادانه دست به انتخاب بزند. با این حال، به نظر می رسد افراد بدون راهنمایی و هدایت مشاو ر بیشتر مایلند برجنبه های منفی زندگی خود تکیه کنند.
  2. زمانی که در جریان مشاوره تمرکز فرد از جنبه های منفی به جنبه های مثبت تغییر یافت، افراد ترجیح می دهند درباره نکات مثبت زندگی شان صحبت کنند.
  3. افراد قادرند بر عقل سلیم خویش تکیه کنند به شرط آنکه فرصت بیابند شیوه های حل مسئله مبتنی بر عقل سلیم را تشخیص دهند.
  4. افراد وقتی تغییرات مثبتی در رفتارشان بوجود می آورند در مقایسه با زمانی که بر مؤلفه های شناختی و عاطفی موقعیت کار می کنند بهتر به مشاوره پاسخ می دهند. برای کودکانی که ممکن است به علت ناتوانی در تفکر انتزاعی به مشاوره شناختی- عاطفی پاسخ ندهند توجه به تغییر رفتار بسیار مفید است.

5- وقتی تصمیم گیری مشاوره بر زمان حال و آینده است افراد بهتر به مشاوره پاسخ می دهند تا وقتی که توجه به گذشته است و اینکه چرا مشکلی دارند که قادر به حل آن نیستند.

برای دیدن لیست تمام مطالب مربوط به این نوشته و فنون مشاوره می توانید اینجا کلیک کنید 

Related posts:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *