مشاوران طرفدار SFBC

نظریه مشاوره

مشاوران طرفدار SFBC شعارشان این است« تلاش کن از بهتر به بهترین ارتقاء یابی» این روش مشاوره بر این نظریه استوار است که فرد وقتی جنبه های مثبت زندگی خود تکیه می کند بهتر پاسخ را می دهد. برای هر مشکل می توان استثناهایی قایل شد که همانها نیز به راه حل آن مشکل تبدیل می شوند. برای مثال از کودکی که در کلاس دوستی ندارد می توان خواست به مواقعی بیندیشد که برای گشودن باب دوستی با بچه های جدید برایش پیش می آمده است. او نیز حتماً چنین مواقعی را به یاد می آورد و پاسخ می دهد« بله، یک روز جین از من خواست که با او ناهار بخورم و واقعاً لحظات خوبی با او داشتیم مشاور نیز آنگاه بر همین تجربه کودک تکیه می کند و ا زاو می خواست توضیح دهد چگونه جین طرف او کشیده شده و او چه کار می تواند بکتند تا این اتفاق باز هم بیافتد.

روش SFBC بر این فرضیه استوار است که تغییراتی جزئی در رفتار، تغییراتی بزرگتر را بدنبال خواهند داشت. این تغییرات جزئی در رفتار لحظاتی در زندگی محسوب می شوند شبیه به لحظاتی که نیوتن افتادن سیب را از در خت مشاهده کرد و قوانین فیزیک خود را بر آن بنا نهاد. فردی که حرکتی ندارد همچنان بی حرکت خواهد ماند، در حالیکه فرد پر جنب و جوش همواره با جنب و جوش خواهد بود.و دلیل بسیاری از درمان جویانی که برای مشاوره نزد ما می آیند نداشتن تحرک و نشاط در زندگی است. برای به حرکت واداشتن این افراد باید بر تغییرات جزئی در رفتار تأکید کرد. برای مثال از درمان جویی که با درس ریاضی میانه خوبی ندارد باید بخواهیم بجای کل تکالیف ریاضی خود تنها به انجام دادن اندکی از آن اکتفا کند و این کار بر این نظریه استوار است که او برای شروع حرکت نیازمند تشویق و موفقیت است. بعلاوه، روشهای SFBC برای مشاورانی مفید است که می خواهند بر نظریه تغییر نقش[1] تأکید کنند. تغییرات اندکی که یک شخص در روابط خود با دیگران بوجود می آورد، سبب می شود که دیگران نیز در روابطشان تغییر نقش بوجود آورند. برای مثال، مری متوجه می شود وقتی به برادرش چیز خوبی می گوید او نیز در رفتارهایش با وی بهتر می شود. جورج درمی یابد وقتی تکلیف های درسی و کارهای مربوط به خودش را در خانه بدون تذکر نق زدن دیگران انجام می دهد والدینش نیز با او بهتر همکاری می کنند. SFBC همچنین بر این نظریه استوار است که برای آنکه هدف ها نتیجه بخش و مفید باشد، باید به شکلی مثبت و مشاهده شدنی بیان ومشخص شوند. افراد برای دستیابی به هدف هایی که قابل اندازه گیری و مشخص هستند بهتر عمل می کنند. برای مثال اگر هدفی که برای کودکی تعیین می کنیم عبارت باشد از» انجام دادن یک تکلیف در سی روزانه، او بسیار موفق تر خواهد بود تا به او بگوئیم« بهتر درس بخواند» مشاوران رفتار گر و واقعیت درمانگر بر این نکته اتفاق نظر دارند که درمان جویان در تکلیفهایی که قابل مشا هده و ثبت شده نی اند بهتر عمل می کنند. اگر به جای اینکه بر ای درمانجوهدف مثبتی تعیین کنیم، به او بگوییم« تو از عهده این کار بر نمی آیی». بخت او برای موفق شدن زیاد نخواهد بود. برای مثال بجای تعیین هدفی همچون« می کوشم کسی را از خودم عصبانی نکنم.» بهتر است درمان جو از تشویق به هدفی کنیم، مثل« من می  کوشم هر روز به یک نفر محبت کنم.»

هدفهایی همچون« تو نمی دانی» یا« تو از عهده بر نمی آیی» این تأثیر معکوس و منفی را بر درمان جو بر جای می گذارد که او را به انجام کار هایی که نباید انجام دهد ترغیب می کند. برای مثال، بدترین هدف برای شخصی که رژیم غذایی دارد آن است که خود را اینگونه سرزنش کند:« به غذا فکر نکن!» اقدام رئیس جمهور کلینتون در کاهش مصرف سیگار در بین نوجوانان یک نمونه از هدف منفی محسوب می شود که تا حدی علت مصرف زیاد سیگار در روزهای اخیر توسط نوجوانان است. کلینتون در صحبت های خود سیگار را به میوع ممنموعه یا لذت نامشروع تشبیه کرد.

بروس( 1995) چهار رکن عمده زیر را برای SFBC بر می شمارد.

1- ایجاد توافق مشترک بین مشاور و درمان جو برای اقدام دو نفره علیه مشکل و علت های آن.

2- شناخت قوتها و توانائیهای درمان جو و تکیه بر آنها بمنظور اعتمادسازی در درمان جو به توانائیهایش برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی.

3- اجرای شیوه های مشاوره فعال وتلفیقی و مداخله. از جمله ایفای نقش، تکلیف منزل، مواجهه، تغییر، تجسم و بازسازی برای کمک به درمان جو تا به هدف های تعیین شده دست یابد.

4- تعیین هدفهای روشن، عینی و قابل اندازه گیری تا مشاور ودرمان جو بتوانند پیشرفت خود را ارزشیابی کنند.

در شیوه مشاوره SFBC بر تصویرسازی عینی و بیانی تأکید می شود تا برای درمان جو مشکل و موقعیت مشکل آفرین توصیف شود. از درمان جو خواسته می شود به دقت بیان کند چه اتفاقی می افتد، چه کسی در مسئله دخالت دارد،چه چیزی گفته می شود و چه کارهایی انجام می گیرد. بروس

( 1995)چهار نوع مداخله سودمند را به تفصیل بیان می کند.

1- به درمان جوی که مایل است یک واکنش غیر مؤثر را در موقعیتهای مشکل آفرین تکرار کند این طور توصیه کنید:« به شیوه متفاوتی عمل کن.»

2- به درمان جویی که در کنترل رفتارهای تکانشی خود مشکل دارد، این توصیه را بکنید:« وقتی  بر تمایل و خواسته ات غلبه می  کنی به آنچه انجام می دهی توجه کن.»

3-  به درمان جویی که به اشتباه این ذهنیت را پیدا کرده که هیچوقت چیز خوبی در انتظارش نیست اینطور توصیه کنید:« تو می توانی درباره تجربه خود که در یکی از روزهای مدرسه داشته ای صحبت کنی.»

4- به درمان جویی هم که در پرهیز از موقعیت ها و روابط دردسرآفرین مشکل دارد. اینطور توصیه کنید:« هنگام مواجهه با چنین موقعیت هایی توجه کن و یادداشت بردار.» توجه و دقت درمان جو در چنین مواقعی به او کمک می کند تا موارد خوب و بدی را که در موقعیتهای دردسرآفرین اتفاق می افتند. تشخیص دهد؛ اما بهترین فایده این کار نیزآن است که نقش او از تعامل کننده به مشاهده کننده مبدل شود. تغییر نقش یک نفر در یک گروه تغییر نقش طرفهای دیگر را نیز در آن تعامل به دنبال دارد.

سرانجام روش SFBC بر این نظریه مبتنی است که مشاوره بیشتر همواره بهترین کار نیست. باید توجه داشت که در این روش تأکید بر آن است که مشاوره وقتی بهترین نتیجه را در پی دارد که به جای تأکید بر بیشترکردن جلسات مشاوره، لحظات خوب زندگی درمانجو را برجسته تر و بیشتر کند. توجه کنونی که در نظام های کنترل شده مراقبتی به عمل می آید، بدون شک همسو با فلسفه SFBC است و درمانگران طرفدار SFBC حتی باید قدردان شرکتهای بیمه و مراکز مراقبتهای کنترل شده ای باشند که مشاوره کوتاه مدت را تبلیغ می کنند. با این حال، باید این هشدار را نیز بدهیم که بسیاری از افراد به مشاوره طولانی تری از آنچه عموماً در مشاوره کوتاه مدت گفته می شود، نیازمندند. درمان جویی که به مشاوره طولانی مدت نیاز دارند عبارتند از: افراد روان پریش و کسانی که به خودکشی فکر می کنند، افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی شیدایی و اعتیادهای گوناگون. با وجود این باید دانست که شیوه های SFBC با شیوه های مشاور و روان درمانی درازمدت قابل تلفیق نیستند.

[1]-rolfe- shift theory

برای دیدن لیست تمام مطالب مربوط به این نوشته و فنون مشاوره می توانید اینجا کلیک کنید 

Related posts:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *